Pasek
default_mobilelogo

 

W związku z niepodpisaniem wszystkich planowanych umów w projekcie  Nowe Perspektywy”  o przyznanie wsparcia finansowego, ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski wraz z biznesplanem oraz innymi niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do terminie do dnia 24.08.2018 r.

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o, ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań – brana pod uwagę będzie data wpływu bądź pierwszego awizowania przesyłki, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. tel. 531 688 859 z opiekunem projektu Panią Magdaleną Mańką lub z biurem Beneficjenta pod numerami tel. 883 662 887 lub 535 043 976.

 

 

 

 

W związku z obowiązkiem oznakowania przez uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.3. RPO WL inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przypominamy o stosowaniu poniższych oznaczeń:

 

 • oznaczenie sprzętu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji

 • oznaczenie siedziby firmy i/lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 • oznaczenia strony internetowej zakupionej w ramach projektu logotypami programu regionalnego

 

 

 

W związku z rozpoczęciem procedury rozliczania przyznanych transz dofinansowania na założenie działalności gospodarczej przypominamy, iż wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 do umowy należy przesłać również kserokopię dokumentów potwierdzających zakup oraz wyciąg bankowy zawierający potwierdzenia dokonania wydatków. Po przesłaniu poprawnego rozliczenia w siedzibie prowadzenia działalności odbędzie się kontrola rozliczeniowa w ramach której skontrolowane zostaną zakupy w ramach dotacji oraz zgodność prowadzenia działalności z zapisami biznesplanu. 

Attachments:
Download this file (Zestawienie_wydatków.doc)Zestawienie_wydatków.doc[ ]65 kB

 

Uczestniczki Projektu zobowiązane są do comięsięcznego dostarczania kopii dokumentu potwierdzającego opłacenie składki ZUS, opatrzonego klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem.

Do dokumentu każdorazowo dołączyć należy wypełnione „oświadczenie do wsparcia pomostowego”, a w przypadku opłacania wyłącznie składek zdrowotnych, również „oświadczenie o zbieżności tytułów opłacanych składek”.

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań.

Osoba do kontaktu - pani Magdalena Mańka, nr tel.531 688 859 lub z biurem Beneficjenta pod numerami telefonów: 883 662 887 lub 535 043 976.

 

 

Przypominamy o konieczności skrupulatnego gromadzenia faktur związanych z wydatkami w ramach wsparcia pomostowego – uczestniczka Projektu może zostać w dowolnym momencie wezwana do ich okazania.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i na co można przeznaczyć?

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w wymiarze 16 godzin na uczestniczkę projektu przeprowadzane będzie przez doradcę biznesowego. Doradztwo będzie służyło rozwiązywaniu konkretnych problemów uczestniczek, zgodnie ze zgłaszanymi przez nie potrzebami.

Przykładowe obszary: prawo, finanse, marketing, sprzedaż, pozyskanie środków na rozwój firmy, branżowe w zależności od profilu działalności. Uczestniczki projektu same zgłaszają doradcy biznesowemu tematy w ramach których chcą uzyskać pomoc.

 

Czy uczestnika projektu musi wykorzystać wsparcie pomostowe doradcze?
Uczestniczki projektu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu. Niejednokrotnie uczestniczki w trakcie wsparcia przekonują się, że jest ono przydatne. Do najczęściej zadawanych pytań należą: rozliczenie dotacji, sposoby księgowania dotacji, zatrudnienie pracowników itp.


Czy w książce przychodów i rozchodów wpisujemy dotację i wsparcie pomostowe?

Dotacja i wsparcie pomostowe finansowe w ramach projektu „Nowe perspektywy” stanowią przychód zwolniony z opodatkowania, o czym mówi art. 21 ustawy:

"art. 21 ust. 1 Wolne od podatku dochodowego są: (...)
121) jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (...)

Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją, w której co do zasady powinno wykazywać się te transakcje, które wywołują konsekwencje podatkowe. Jeżeli zaistniałe zdarzenia gospodarcze nie mają znaczenia dla podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady nie należy wykazywać ich w KPiR.

W KPiR również nie wykazujemy, kosztów poniesionych w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego.

 

Czy z dotacji można kupić sprzęt uprzednio ze  środków UE?

W projekcie nie ma wykluczeń dotyczących źródeł pochodzenia sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania.

 

Czy z wsparcie pomostowego finansowego można sfinansować składki ubezpieczeniowe pracownika, sfinansować szkolenia, zapłacić oc?

Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł miesięcznie:

 • koszt szkoleń,

 • zapłatę danin publicznoprawnych, ZUS z wyjątkiem kar i grzywien,

 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośredniej wykorzystanej na prowadzoną działalność gospodarczą),opłaty skarbowe, opłaty związane z rejestracją samochodu,

 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

 • koszty opłat telekomunikacyjnych, Internet

 • koszty usług pocztowych oraz usług kurierskich,

 • koszty usług księgowych

 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, (należy rozliczać miesięcznie, np. OC samochodu opłacone za rok należy podzielić przez 12 i część 1/12 rozliczać co miesiąc),

 • środki czystości

 • koszty usług prawnych,

 • koszty usług leasingowych,

 • koszty działań informacyjno-promocyjnych, (np. ulotki, wizytówki, ogłoszenia)

 • koszty materiałów biurowych, np. toner, kserokopia

 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

Jak udokumentować wydanie środków w ramach wsparcia pomostowego?

Uczestniczka projektu ma obowiązek przechowywać faktury i potwierdzenia zapłaty potwierdzające wykorzystanie wsparcia pomostowego.