Pasek
default_mobilelogo

W związku z niepodpisaniem wszystkich planowanych umów w projekcie „Nowe Perspektywy”  o przyznanie wsparcia finansowego, ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski wraz z biznesplanem oraz innymi niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 31.07.2018 r. - 07.08.2018r. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań – brana pod uwagę będzie data wpływu bądź pierwszego awizowania przesyłki, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. tel. 531 688 859 z opiekunem projektu Panią Magdaleną Mańką lub z biurem Beneficjenta pod numerem 883 662 887 lub 535 043 976.

 

Wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego uczestniczki projektu zobowiązane są złożyć biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (dokument dołączany przez pracowników biura przy składaniu wniosku), oświadczenie o dostępie do środków finansowych w ramach projektu, oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 07.08.2018. Wszystkie dokumenty prosimy wypełniać komputerowo. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganiami dotyczącymi biznesplanu. Dokumenty te zawierają szczegółowe zapisy odnośnie procedury i oceny wniosków.

UWAGA !!!

 

Przed ostatecznym drukowaniem dokumentów należy sprawdzić czy wszystkie pola zostały wypełnione oraz czy formularze są zgodne ze wzorami (wersjami PDF). Szczególną uwagę należy zwrócić na biznesplan cześć dane wnioskodawcy – w biznesplanie (wersja edytowalna) dostępnym na stronie w dniach 16.10-10.11.2017 wystąpił błąd polegający na: braku wierszy „Źródła finansowania przedsięwzięcia” i „Forma rozliczeń z urzędem skarbowym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi rachunkowe)" oraz wiersz „Planowana data rozpoczęcia działalności” powinien zawierać poprawiony zapis „Planowana data rozpoczęcia działalności i zakończenia realizacji przedsięwzięcia”.