Pasek
default_mobilelogo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i na co można przeznaczyć?

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w wymiarze 16 godzin na uczestniczkę projektu przeprowadzane będzie przez doradcę biznesowego. Doradztwo będzie służyło rozwiązywaniu konkretnych problemów uczestniczek, zgodnie ze zgłaszanymi przez nie potrzebami.

Przykładowe obszary: prawo, finanse, marketing, sprzedaż, pozyskanie środków na rozwój firmy, branżowe w zależności od profilu działalności. Uczestniczki projektu same zgłaszają doradcy biznesowemu tematy w ramach których chcą uzyskać pomoc.

 

Czy uczestnika projektu musi wykorzystać wsparcie pomostowe doradcze?
Uczestniczki projektu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu. Niejednokrotnie uczestniczki w trakcie wsparcia przekonują się, że jest ono przydatne. Do najczęściej zadawanych pytań należą: rozliczenie dotacji, sposoby księgowania dotacji, zatrudnienie pracowników itp.


Czy w książce przychodów i rozchodów wpisujemy dotację i wsparcie pomostowe?

Dotacja i wsparcie pomostowe finansowe w ramach projektu „Nowe perspektywy” stanowią przychód zwolniony z opodatkowania, o czym mówi art. 21 ustawy:

"art. 21 ust. 1 Wolne od podatku dochodowego są: (...)
121) jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (...)

Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją, w której co do zasady powinno wykazywać się te transakcje, które wywołują konsekwencje podatkowe. Jeżeli zaistniałe zdarzenia gospodarcze nie mają znaczenia dla podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady nie należy wykazywać ich w KPiR.

W KPiR również nie wykazujemy, kosztów poniesionych w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego.

 

Czy z dotacji można kupić sprzęt uprzednio ze  środków UE?

W projekcie nie ma wykluczeń dotyczących źródeł pochodzenia sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania.

 

Czy z wsparcie pomostowego finansowego można sfinansować składki ubezpieczeniowe pracownika, sfinansować szkolenia, zapłacić oc?

Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł miesięcznie:

 • koszt szkoleń,

 • zapłatę danin publicznoprawnych, ZUS z wyjątkiem kar i grzywien,

 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośredniej wykorzystanej na prowadzoną działalność gospodarczą),opłaty skarbowe, opłaty związane z rejestracją samochodu,

 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

 • koszty opłat telekomunikacyjnych, Internet

 • koszty usług pocztowych oraz usług kurierskich,

 • koszty usług księgowych

 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, (należy rozliczać miesięcznie, np. OC samochodu opłacone za rok należy podzielić przez 12 i część 1/12 rozliczać co miesiąc),

 • środki czystości

 • koszty usług prawnych,

 • koszty usług leasingowych,

 • koszty działań informacyjno-promocyjnych, (np. ulotki, wizytówki, ogłoszenia)

 • koszty materiałów biurowych, np. toner, kserokopia

 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

Jak udokumentować wydanie środków w ramach wsparcia pomostowego?

Uczestniczka projektu ma obowiązek przechowywać faktury i potwierdzenia zapłaty potwierdzające wykorzystanie wsparcia pomostowego.