Pasek
default_mobilelogo

 

Uczestniczki Projektu zobowiązane są do comięsięcznego dostarczania kopii dokumentu potwierdzającego opłacenie składki ZUS, opatrzonego klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem.

Do dokumentu każdorazowo dołączyć należy wypełnione „oświadczenie do wsparcia pomostowego”, a w przypadku opłacania wyłącznie składek zdrowotnych, również „oświadczenie o zbieżności tytułów opłacanych składek”.

Dokumenty składać można osobiście pod następującym adresem:

Biuro Projektu w Świdniku, hotel AVION, ul. Niepodległości 13, pok. 94

(osoba do kontaktu - pani Magdalena Mańka, nr tel.531 688 859)

lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań.

Przypominamy o konieczności skrupulatnego gromadzenia faktur związanych z wydatkami w ramach wsparcia pomostowego – uczestniczka Projektu może zostać w dowolnym momencie wezwana do ich okazania.