Pasek
default_mobilelogo

 

Uczestniczki Projektu zobowiązane są do comięsięcznego dostarczania kopii dokumentu potwierdzającego opłacenie składki ZUS, opatrzonego klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem.

Do dokumentu każdorazowo dołączyć należy wypełnione „oświadczenie do wsparcia pomostowego”, a w przypadku opłacania wyłącznie składek zdrowotnych, również „oświadczenie o zbieżności tytułów opłacanych składek”.

Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań.

Osoba do kontaktu - pani Magdalena Mańka, nr tel.531 688 859 lub z biurem Beneficjenta pod numerami telefonów: 883 662 887 lub 535 043 976.

 

 

Przypominamy o konieczności skrupulatnego gromadzenia faktur związanych z wydatkami w ramach wsparcia pomostowego – uczestniczka Projektu może zostać w dowolnym momencie wezwana do ich okazania.