Pasek
default_mobilelogo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i na co można przeznaczyć?

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w wymiarze 16 godzin na uczestniczkę projektu przeprowadzane będzie przez doradcę biznesowego. Doradztwo będzie służyło rozwiązywaniu konkretnych problemów uczestniczek, zgodnie ze zgłaszanymi przez nie potrzebami.

Przykładowe obszary: prawo, finanse, marketing, sprzedaż, pozyskanie środków na rozwój firmy, branżowe w zależności od profilu działalności. Uczestniczki projektu same zgłaszają doradcy biznesowemu tematy w ramach których chcą uzyskać pomoc.

 

Czy uczestnika projektu musi wykorzystać wsparcie pomostowe doradcze?
Uczestniczki projektu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu. Niejednokrotnie uczestniczki w trakcie wsparcia przekonują się, że jest ono przydatne. Do najczęściej zadawanych pytań należą: rozliczenie dotacji, sposoby księgowania dotacji, zatrudnienie pracowników itp.


Czy w książce przychodów i rozchodów wpisujemy dotację i wsparcie pomostowe?

Dotacja i wsparcie pomostowe finansowe w ramach projektu „Nowe perspektywy” stanowią przychód zwolniony z opodatkowania, o czym mówi art. 21 ustawy:

"art. 21 ust. 1 Wolne od podatku dochodowego są: (...)
121) jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (...)

Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją, w której co do zasady powinno wykazywać się te transakcje, które wywołują konsekwencje podatkowe. Jeżeli zaistniałe zdarzenia gospodarcze nie mają znaczenia dla podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady nie należy wykazywać ich w KPiR.

W KPiR również nie wykazujemy, kosztów poniesionych w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego.

 

Czy z dotacji można kupić sprzęt uprzednio ze  środków UE?

W projekcie nie ma wykluczeń dotyczących źródeł pochodzenia sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania.

 

Czy z wsparcie pomostowego finansowego można sfinansować składki ubezpieczeniowe pracownika, sfinansować szkolenia, zapłacić oc?

Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł miesięcznie:

 • koszt szkoleń,

 • zapłatę danin publicznoprawnych, ZUS z wyjątkiem kar i grzywien,

 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośredniej wykorzystanej na prowadzoną działalność gospodarczą),opłaty skarbowe, opłaty związane z rejestracją samochodu,

 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

 • koszty opłat telekomunikacyjnych, Internet

 • koszty usług pocztowych oraz usług kurierskich,

 • koszty usług księgowych

 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, (należy rozliczać miesięcznie, np. OC samochodu opłacone za rok należy podzielić przez 12 i część 1/12 rozliczać co miesiąc),

 • środki czystości

 • koszty usług prawnych,

 • koszty usług leasingowych,

 • koszty działań informacyjno-promocyjnych, (np. ulotki, wizytówki, ogłoszenia)

 • koszty materiałów biurowych, np. toner, kserokopia

 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

Jak udokumentować wydanie środków w ramach wsparcia pomostowego?

Uczestniczka projektu ma obowiązek przechowywać faktury i potwierdzenia zapłaty potwierdzające wykorzystanie wsparcia pomostowego. 

W załączeniu znajduje się ostateczna lista rankingowa uczestniczek, które rekomendowane zostały do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowe Perspektywy”. W dniach 2-6 stycznia 2018 zadzwonimy do Pań w celu umówienia terminu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Jednocześnie przypominam, że przekazanie Uczestniczce środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego poprzez wniesienia zabezpieczenia weksel z poręczeniem-awal. Wszelkich informacji odnośnie weksla udzielimy Paniom telefonicznie.

Attachments:
Download this file (Lista.pdf)Lista.pdf[ ]47 kB

W dniach od 23.11.2017-08.12.2017 przyjmowane będą wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Nowe perspektywy”. Wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego uczestniczki projektu zobowiązane są złożyć biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (dokument dołączany przez pracowników biura przy składaniu wniosku), oświadczenie o dostępie do środków finansowych w ramach projektu, oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 08.12.2017. Wszystkie dokumenty prosimy wypełniać komputerowo. Wnioski wraz z załącznikami można złożyć listownie lub osobiście w biurze projektu ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik pok. 96. Zalecamy składanie dokumentów osobiście w przypadku tym pracownik biura projektu przeprowadzi wstępna ocenę formalną wniosków co skróci procedurę ich oceny. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganiami dotyczącymi biznesplanu. Dokumenty te zawierają szczegółowe zapisy odnośnie procedury i oceny wniosków.

 

W przypadku pytań wszelkich informacji udzieli Paniom Monika Piasta tel.535086776.

 

 

 

UWAGA !!!

 

Przed ostatecznym drukowaniem dokumentów należy sprawdzić czy wszystkie pola zostały wypełnione oraz czy formularze są zgodne ze wzorami (wersjami PDF). Szczególną uwagę należy zwrócić na biznesplan cześć dane wnioskodawcy – w biznesplanie (wersja edytowalna) dostępnym na stronie w dniach 16.10-10.11.2017 wystąpił błąd polegający na: braku wierszy „Źródła finansowania przedsięwzięcia” i „Forma rozliczeń z urzędem skarbowym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi rachunkowe)" oraz wiersz „Planowana data rozpoczęcia działalności” powinien zawierać poprawiony zapis „Planowana data rozpoczęcia działalności i zakończenia realizacji przedsięwzięcia”.