Pasek
default_mobilelogo

W związku z niepodpisaniem wszystkich planowanych w projekcie „Nowe Perspektywy” umów o przyznanie wsparcia finansowego, ogłaszamy dodatkowy nabór Uczestniczek. Formularze rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 06.04.2018 r. lub wpływu min.5 zgłoszeń.

1.Osobiście w biurze projektu przy ul. Niepodległości 13/96, pok. 94, 21-040 Świdnik po uprzednim kontakcie telefonicznym nr. tel. 531 688 859 z opiekunem projektu Panią Magdaleną Mańką.

2.Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wielkopolska Agencja Rozwoju ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań – brana pod uwagę będzie data wpływu bądź pierwszego awizowania przesyłki.

Wsparcie w postaci niezbędnych szkoleń oraz doradztwa zawodowego udzielone zostanie w kwietniu, natomiast na maj przewidziano ostateczny wybór uczestniczek rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 

W związku z niepodpisaniem wszystkich planowanych w projekcie „Nowe Perspektywy” umów o przyznanie wsparcia finansowego, ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski wraz z biznesplanem oraz innymi niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 26.02.2018r.

1.Osobiście w biurze projektu przy ul. Niepodległości 13/96, pok. 94, 21-040 Świdnik po uprzednim kontakcie telefonicznym nr. tel. 531 688 859 z opiekunem projektu Panią Magdaleną Mańką.

2.Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wielkopolska Agencja Rozwoju ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań – brana pod uwagę będzie data wpływu bądź pierwszego awizowania przesyłki.

 

 

 

Uczestniczki Projektu zobowiązane są do comięsięcznego dostarczania kopii dokumentu potwierdzającego opłacenie składki ZUS, opatrzonego klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem.

Do dokumentu każdorazowo dołączyć należy wypełnione „oświadczenie do wsparcia pomostowego”, a w przypadku opłacania wyłącznie składek zdrowotnych, również „oświadczenie o zbieżności tytułów opłacanych składek”.

Dokumenty składać można osobiście pod następującym adresem:

Biuro Projektu w Świdniku, hotel AVION, ul. Niepodległości 13, pok. 94

(osoba do kontaktu - pani Magdalena Mańka, nr tel.531 688 859)

lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań.

Przypominamy o konieczności skrupulatnego gromadzenia faktur związanych z wydatkami w ramach wsparcia pomostowego – uczestniczka Projektu może zostać w dowolnym momencie wezwana do ich okazania.

 

 

 

W związku z obowiązkiem oznakowania przez uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.3. RPO WL inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przypominamy o stosowaniu poniższych oznaczeń:

 

  • oznaczenie sprzętu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji

  • oznaczenie siedziby firmy i/lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

  • oznaczenia strony internetowej zakupionej w ramach projektu logotypami programu regionalnego

 

 

 

W związku z rozpoczęciem procedury rozliczania przyznanych transz dofinansowania na założenie działalności gospodarczej przypominamy, iż wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 do umowy należy przesłać również kserokopię dokumentów potwierdzających zakup oraz wyciąg bankowy zawierający potwierdzenia dokonania wydatków. Po przesłaniu poprawnego rozliczenia w siedzibie prowadzenia działalności odbędzie się kontrola rozliczeniowa w ramach której skontrolowane zostaną zakupy w ramach dotacji oraz zgodność prowadzenia działalności z zapisami biznesplanu. 

Attachments:
Download this file (Zestawienie_wydatków.doc)Zestawienie_wydatków.doc[ ]65 kB